Μαρούσι – 24 Αυγούστου 2011 - Η εταιρεία «Coca‑Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), κατόπιν ασκήσεως κατά τον μήνα Αύγουστο 2011 δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας (εφεξής τα «Δικαιώματα») από στελέχη της και από στελέχη συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, στα πλαίσια εγκεκριμένων από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της προγραμμάτων, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα τελικά στοιχεία από την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων, τις τιμές διάθεσης και τον αριθμό των κινητών αξιών που διατέθηκαν και των οποίων θα αιτηθεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως εξής:

1. Από το σύνολο των 68 στελεχών της Εταιρείας προς τα οποία απευθύνθηκε η προσφορά (48 από τα οποία είτε αποτελούν πρώην στελέχη είτε εργάζονται σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες της αλλοδαπής), 5 πρόσωπα (που είτε αποτελούν πρώην στελέχη της Εταιρείας είτε εργάζονται σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες της αλλοδαπής) άσκησαν Δικαιώματά τους με έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η προσφορά αφορούσε Δικαιώματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 4.617.691 νέες κοινές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,50 έκαστη, από τα οποία τελικά ασκήθηκαν 28.749 Δικαιώματα και εκδόθηκαν 28.749 μετοχές.

2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας βάσει εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έχουν μέχρι σήμερα χορηγηθεί σε στελέχη συνολικά 18.946.711 Δικαιώματα. Εκ των ανωτέρω χορηγηθέντων Δικαιωμάτων, παραμένουν σήμερα σε ισχύ 8.359.768 Δικαιώματα (δηλ. Δικαιώματα που δεν έχουν ήδη ασκηθεί ούτε εκπέσει), εκ των οποίων  έχουν ήδη ωριμάσει 4.588.942 Δικαιώματα και τα υπόλοιπα πρόκειται να ωριμάσουν σταδιακά έως την 23 Ιουνίου 2021.

3.  Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει ως εξής:

Α/Α Προγράμματος

Ημερομηνία εγκριτικής Γ.Σ.

Ημερομηνία εγκριτικού Δ.Σ.

Τιμή διάθεσης σε ΕΥΡΩ πριν την έκδοση των δωρεάν μετοχών*

Τιμή διάθεσης σε ΕΥΡΩ μετά την έκδοση των δωρεάν μετοχών και πριν την επιστροφή κεφαλαίου*

Τιμή διάθεσης σε ΕΥΡΩ μετά την επιστροφή κεφαλαίου του 2009*

Τιμή διάθεσης σε ΕΥΡΩ μετά την επιστροφή κεφαλαίου του 2011*

Δικαιώματα που ασκήθηκαν / Μετοχές που διατέθηκαν

Ποσό σε ΕΥΡΩ

1.

22.11.2001

13.12.2001

12,08

8,05

6,55

6,05

0

0.00

2.

22.11.2001

13.12.2001

14,53

9,69

8,19

7,69

28.749

221.079,81

3.

06.06.2003

23.06.2003

12,95

8,63

7,13

6,63

0

0.00

4.

06.06.2003

15.12.2003

16,76**

11,17

9,67

9,17

0

0.00

5.

06.06.2003

03.12.2004

18,63**

12,42

10,92

10,42

0

0.00

6.

17.06.2005

02.12.2005

23,30**

15,53

14,03

13,53

0

0.00

7.

17.06.2005

21.03.2006

24,85**

16,57

15,07

14,57

0

0.00

8.

17.06.2005

23.06.2006

23,02**

15,35

13,85

13,35

0

0.00

9.

17.06.2005

13.12.2006

28,06**

18,71

17,21

16,71

0

0.00

10.

17.06.2005

13.12.2007

-

28,75**

27,25

26,75

0

0.00

11.

17.06.2005

20.06.2008

-

24,54**

23,04

22,54

0

0.00

12.

17.06.2005

11.12.2008

-

11,36**

9,86

9,36

0

0.00

13.

18.06.2009

10.12.2009

-

-

16,54***

16,04

0

0.00

14.

18.06.2009

18.03.2010

-

-

20,00***

19,50

0

0.00

15.

18.06.2009

09.12.2010

-

-

20,15***

19,65

0

0.00

16.

18.06.2009

16.03.2011

-

-

19,37***

18,87

0

0.00

17.

18.06.2009

24.06.2011

-

-

-

18,50***

0

0.00

ΣΥΝΟΛΟ

           

28.749

221.079,81


(*) Oι τιμές διάθεσης των μετοχών που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω προγραμμάτων διάθεσης μετοχών με την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, όπως αυτές είχαν αρχικά οριστεί από τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας με ημερομηνίες 22.11.2001, 06.06.2003 και 17.06.2005 αντίστοιχα, αναπροσαρμόστηκαν συνεπεία της από 15.10.2007 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την διανομή δωρεάν μετοχών. Oι τιμές διάθεσης των μετοχών αναπροσαρμόστηκαν εκ νέου συνεπεία της από 16.10.2009 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της από 06.05.2011 αποφάσεως της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της.

(**) Η τιμή διάθεσης ισούται με τον μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο Χ.Α. κατά τις 10 τελευταίες εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. που χορήγησε τα δικαιώματα προαιρέσεως στους δικαιούχους.

(***) Η τιμή διάθεσης ισούται με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο Χ.Α.  κατά την  ημερομηνία διάθεσής.
4. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε μετρητά ολοκληρώθηκε την 8 Αυγούστου 2011 και πιστοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 10 Αυγούστου 2011. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την υπ’ αρ. Κ2-7300/18.8.2011 ανακοίνωσή του, προέβη στην καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών των στοιχείων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης αυτής.

5. Συνεπεία της ασκήσεως των ως άνω Δικαιωμάτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 43.123,50, ενώ το αποθεματικό υπέρ το άρτιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 177.956,31. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 549.812.542,50, διαιρούμενο σε 366.541.695 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,50 έκαστη.

6. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Υπεύθυνο πρόσωπο για τη σύνταξη του παρόντος και για την ακρίβεια των πληροφοριών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης μετοχών είναι η κος. Βασίλης Φραγκούλης, Group Rewards Manager, στο τηλ.: 210 61 83 312. Τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να αναζητήσουν αντίτυπο του παρόντος στην έδρα της Εταιρείας (οδός Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, Μαρούσι), στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.coca-colahellenic.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Coca‑Cola Τρία Έψιλον                  τηλ: +30 210 61 83 255
Oya Gur                                             email: oya.gur@cchellenic.com
Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Βασίλης Φραγκούλης                        τηλ: +30 210 61 83 312
Group Rewards Manager                    email: vassilis.fragoulis@cchellenic.com

Σχετικά με την Coca‑Cola Τρία Έψιλον
Η Coca‑Cola Τρία Έψιλον είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής προϊόντων της The Coca‑Cola Company παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων οι οποίες ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Διαθέτει ευρεία γεωγραφική κάλυψη με δραστηριότητες σε 28 χώρες, εξυπηρετώντας πληθυσμό περισσότερο των 560 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η σειρά των προϊόντων της Coca‑Cola Τρία Έψιλον περιλαμβάνει έτοιμα προς πόση μη αλκοολούχα ποτά, ανθρακούχα αναψυκτικά, χυμούς, νερά, αναψυκτικά για αθλητές (sport drinks), αναψυκτικά υψηλής ενέργειας (energy drinks), τσάι και καφέ. Η Coca‑Cola Τρία Έψιλον προωθεί με συνέπεια τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύοντας στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση αλλά και για την κοινωνία. Η δέσμευση αυτή προβλέπει την προσφορά προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, τη δηµιουργία ενός ανοικτού εργασιακού περιβάλλοντος, την επιδίωξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων κατά τρόπο που προστατεύει και διατηρεί το περιβάλλον και συμβάλλει στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των τοπικών μας κοινωνιών.

Οι μετοχές της Coca‑Cola Τρία Έψιλον διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Αθήνας (ΧΑ:EEEK) και του Λονδίνου (LSE:CCB). Οι αμερικανικοί αποθετήριοι τίτλοι (ADRs) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE:CCH). Η Coca‑Cola Τρία Έψιλον συμπεριλαμβάνεται στους Δείκτες Dow Jones Sustainability Indexes και στον Δείκτη FTSE4Good. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.coca-colahellenic.com.